CHF3.95 
SKU:
K06-3500-HDG644-8
 
CHF3.95 
SKU:
K06-3490-HDG644-8
 
CHF3.95 
SKU:
K06-3480-HDG644-8
 
CHF2.65 
SKU:
K06-8010-TUBE TUNGSTEN 41306-
 
+2G Tube Smolt grayling
CHF2.65 
SKU:
K06-8020-TUBE TUNGSTEN 41306-
 
CHF2.65 
SKU:
K06-8030-TUBE TUNGSTEN 41306-
 
CHF1.20 
SKU:
K06-9170-TMC 8089-10
 
CHF1.20 
SKU:
K06-9180-TMC 8089-10
 
CHF1.20 
SKU:
K06-9160-TMC 8089-10
 
.Withlock 15cm. on fire
CHF8.90 
SKU:
K06-7130-TMC 600 SP-3/0
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7110-TMC 600 SP-1
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7120-TMC 600 SP-1
 
CHF8.50 
SKU:
K06-7180-TMC 8089 NI-6
 
Bass Popper on fire
CHF8.50 
SKU:
K06-7190-TMC 8089 NI-6
 
CHF8.50 
SKU:
K06-7200-TMC 8089 NI-6
 
Bass Popper black - white
CHF8.50 
SKU:
K06-7210-TMC 8089 NI-6
 
Bass Popper black
CHF8.50 
SKU:
K06-7220-TMC 8089 NI-6
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7060-TMC 8089-2/0
 
Bubble Popper 10cm. chertreuse
CHF8.90 
SKU:
K06-7070-TMC8089-2/0
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7080-TMC 8089-2/0
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7090-TMC 8089-2/0
 
CHF8.90 
SKU:
K06-7100-TMC 8089-2/0
 
CHF7.50 
SKU:
K06-7150-TMC 600 SP-4/0